โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันนเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. มจ.)